Plaatselijk Belang Garderen: Samen kom je verder!

Brief van Vitens aan bewoners Dorpsstraat/Speulderweg

De afgelopen tijd heeft aannemer BAM Energie & Water voor Vitens en Liander de water- en gasleiding in de Dorpsstraat van Garderen vervangen. Hiervoor was het noodzakelijk om tijdelijk de Dorpsstraat eenzijdig af te sluiten. Vanaf vrijdagmiddag 12 april gaat de Dorpsstraat weer open voor beide richtingen! De huidige gele omleidingsborden verwijderen we dan in Garderen en in de omliggende plaatsen direct die dag.

Werkzaamheden komende tijd:
Vanaf maandag 15 april start de aannemer met het werk door de toegang van het parkeerterrein van Coop om vervolgens naar de overzijde van de Speulderweg de aansluiting te maken ter hoogte van ijssalon IJstijd. Dit betekent dat gedurende een week de Speulderweg is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Via gele bebording en verkeersregelaars wordt u tijdelijk omgeleid. Om de tijdelijke afsluiting zo kort mogelijk te houden werkt de aannemer met meerdere ploegen en werken zij langer dan normaal. Op vrijdagmiddag 19 april zit de bestrating aan beide zijde er weer in en kan de Speulderweg weer open.

Vanaf maandag 22 april start de BAM met de werkzaamheden in de Dorpsstraat tussen huisnummer 32 en Coop. Hiervoor wordt er geen afsluiting ingesteld. De werkzaamheden bestaan uit het graven van een sleuf, het aanbrengen van nieuwe leidingen, oude leidingen verwijderen en vervolgens de straat terugbrengen zoals het voor de werkzaamheden was. De verwachting is dat deze fase van de werkzaamheden gereed zijn op vrijdag 3 mei. Als laatste is er nog een 20 meter gasleiding in de Speulderweg ter hoogte van de IJstijd, die we ook vervangen. Hiervoor komen we in november terug.

Plaatselijk Belang Garderen vind dit een belangrijk onderzoek!

Onderzoek naar woonwensen in de gemeente Barneveld. Deze week start een groot onderzoek naar woonbeleving en woonwensen. In de gemeente Barneveld krijgen zo’n 6.000 zelfstandige huishoudens en 1.500 thuiswonende jongeren vanaf 18 jaar een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. De woonbeleving en woonwensen zijn voor de gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld belangrijke input voor het woonbeleid in de komende jaren.

Er is sprake van een groot tekort aan woningen. Ook in de gemeente Barneveld is er veel vraag naar betaalbare woningen. Starters die op zoek zijn naar een woning komen er bijvoorbeeld lastig tussen. Of ouderen kunnen niet in het dorp blijven waar ze al hun hele leven zo prettig wonen. Maar hoeveel woningen moeten we dan precies bouwen? Waar doen we dat? En wat voor woningen moeten dat dan zijn?

Allemaal vragen waar de gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld mee aan de slag willen gaan. In het onderzoek worden vragen gesteld over hoe het wonen in de wijken en dorpen binnen de regio wordt ervaren, en waar behoefte aan is op de woningmarkt. De resultaten worden gebruikt om nieuw woonbeleid te maken. Daarin wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel en welke soort woningen de komende jaren moeten worden gebouwd. Of welke aanpassingen en verbeteringen in de woonomgeving wenselijk zijn. De woonbeleving en wensen van inwoners zijn erg belangrijk om daarbij de juiste keuzes te maken.

De gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld werken samen aan dit woonwensenonderzoek. Bureau Companen uit Arnhem voert het onderzoek uit.De resultaten worden in het tweede kwartaal van dit jaar bekendgemaakt.

Meedoen aan het onderzoek

Ook voor inwoners die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, is het mogelijk om mee te doen aan het woonwensenonderzoek. De link naar de vragenlijst staat op www.barneveld.nl/woonwensen

      Ledenvergadering 18-3-2024

Ik ben heel blij dat er plannen liggen om woningen te bouwen waar jongeren kunnen wonen’’, zegt Van Krevel terugblikkend op de goed bezochte ledenvergadering, waar zo’n 75 mensen op af kwamen. ,,Maar Garderen is klein en moet niet te hard groeien. Lees verder notulen van de ledenvergadering.

Gemeente barneveld
lees verder
oktober 2022

Samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voor een leefbare en vitale omgeving voor de enclave

Garderen – Elspeet- Uddel – Speuld

lees verder

november 2022

Parkeerschijf verplicht op parkeerterrein Versteghehof

Op het parkeerterrein aan de Versteghehof in Garderen is een blauwe zone ingesteld. De blauwe zone geldt tussen 9.00 en 18.00 uur in de periode april tot en met oktober. Parkeerders mogen tijdens deze periode maximaal 2 uur parkeren en moeten hierbij gebruik maken van een parkeerschijf. De parkeervakken zijn aangegeven met een blauwe lijn.

De blauwe zone is tijdens het zomerseizoen ingesteld om voor (kort parkerende) centrumbezoekers te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid dicht bij het centrum. Bewoners die binnen een loopafstand van 100 meter van het parkeerterrein wonen en niet kunnen parkeren op eigen terrein kunnen een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Ga hiervoor naar https://barneveld.parkeerservice.nl

maart 2023

Nieuwe informatie gemeente Barneveld over de ontwikkelingen rondom de Prins Bernhardschool in Garderen.

Woningstichting Barneveld heeft ideeën ontwikkeld voor het gebied van de 20 huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat 2 t/m 24 en 9 t/m 23. Op dinsdagavond 17 januari heeft de Woningstichting Barneveld hun ideeën gedeeld met de bewoners van deze huizen.

Nieuwe woningen bouwen aan de Doctor H.C. Bosstraat

De huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De huizen zijn oud (67-77 jaar) en niet energiezuinig. Het comfort en de kwaliteit van de huizen voldoen niet meer. Het kost erg veel geld om de huizen op te knappen. Daarom wil Woningstichting Barneveld de huidige huurhuizen afbreken en er meer nieuwe huizen terugbouwen.

Nieuwe huisvesting Prins Bernhardschool en woningbouw

Het afbreken van de 20 huurhuizen aan de H.C. Bosstraat biedt mogelijkheden voor aanvullende ontwikkelingen in het gebied. Zo is de Prins Bernhardschool dringend toe aan een nieuw gebouw. Nieuwbouw voor de school op een andere plek binnen het gebied heeft als voordeel dat er geen tijdelijke noodschool nodig is. Het voormalige bedrijfspand van Van de Kolk ligt op een onlogische plek midden tussen huizen in. Deze locatie – in combinatie met de locatie waar nu de huurhuizen van Woningstichting Barneveld staan – kunnen we, samen met Van de Kolk, herontwikkelen tot woningbouw. Het afbreken van de huidige woningen is voor de bewoners ingrijpend. Sommige van hen wonen al lange tijd en naar tevredenheid in hun huurhuis aan de Doctor H.C. Bosstraat. Woningstichting Barneveld gaat deze bewoners begeleiden naar een andere passende woning. Als zij dat willen, kunnen ze later terugkeren in een nieuwe woning die worden gebouwd in Garderen.

Een globale planning ziet er als volgt uit

We verwachten dat de eerste huurhuizen op zijn vroegst halverwege 2024 kunnen worden afgebroken. Op die plek kan het nieuwe schoolgebouw komen. Daarna kan de school verhuizen (2025) en kan het oude schoolgebouw worden afgebroken. Op die oude locatie van de school kunnen dan nieuwe huizen worden gebouwd (2026). Rond die tijd kunnen de overige huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat worden afgebroken. Ook daar kunnen vervolgens nieuwe huizen worden gebouwd (2027).

In de zomer kunnen we hopelijk meer informatie geven over de plannen

We staan aan het begin van een langdurig traject. Er is nog veel onduidelijk over de plannen, omdat we u zo vroeg mogelijk wilden informeren. Ook willen we de bewoners van de huurhuizen betrekken bij de uitwerking van de plannen. Daarom is er nog geen kant-en-klaar plan. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd door ons of door de Woningstichting Barneveld.

Januari 2023