Plaatselijk Belang Garderen: Samen kom je verder!

Noodopvang voor asielzoekers bij Garderen komt er niet!

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zet het onderzoek naar een mogelijke noodopvang voor asielzoekers bij Garderen stop. Deze is op korte termijn onhaalbaar.

De verkenning neemt te veel tijd in beslag, terwijl de uitkomsten onzeker zijn. Hierin speelt mee dat de locatie aan de Garderensemolenweg/Kampweg in Natura 2000-gebied ligt. Het was de bedoeling om stikstofruimte, elektra en riolering van het naastgelegen Defensiecomplex te gebruiken. Dat blijkt niet mogelijk. Bovendien is er extra natuuronderzoek nodig, dat minstens een halfjaar zou duren.

Doordat er sprake is van een acuut probleem met betrekking tot asielopvang, in combinatie met het feit dat de locatie tijdelijk zou zijn (één tot maximaal twee jaar), vindt de COA het ongewenst nog verder aandacht aan deze locatie te besteden. Het besluit om te stoppen is in overleg met de gemeente Apeldoorn genomen; de locatie bevindt zich op Apeldoorns grondgebied, maar zou de grootste impact op Garderen hebben gehad.

7 juni 2024

      Ledenvergadering 18-3-2024

Ik ben heel blij dat er plannen liggen om woningen te bouwen waar jongeren kunnen wonen’’, zegt Van Krevel terugblikkend op de goed bezochte ledenvergadering, waar zo’n 75 mensen op af kwamen. ,,Maar Garderen is klein en moet niet te hard groeien. Lees verder notulen van de ledenvergadering.

Gemeente barneveld
lees verder
oktober 2022

Samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voor een leefbare en vitale omgeving voor de enclave

Garderen – Elspeet- Uddel – Speuld

lees verder

november 2022

Nieuwe informatie gemeente Barneveld over de ontwikkelingen rondom de Prins Bernhardschool in Garderen.

Woningstichting Barneveld heeft ideeën ontwikkeld voor het gebied van de 20 huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat 2 t/m 24 en 9 t/m 23. Op dinsdagavond 17 januari heeft de Woningstichting Barneveld hun ideeën gedeeld met de bewoners van deze huizen.

Nieuwe woningen bouwen aan de Doctor H.C. Bosstraat

De huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De huizen zijn oud (67-77 jaar) en niet energiezuinig. Het comfort en de kwaliteit van de huizen voldoen niet meer. Het kost erg veel geld om de huizen op te knappen. Daarom wil Woningstichting Barneveld de huidige huurhuizen afbreken en er meer nieuwe huizen terugbouwen.

Nieuwe huisvesting Prins Bernhardschool en woningbouw

Het afbreken van de 20 huurhuizen aan de H.C. Bosstraat biedt mogelijkheden voor aanvullende ontwikkelingen in het gebied. Zo is de Prins Bernhardschool dringend toe aan een nieuw gebouw. Nieuwbouw voor de school op een andere plek binnen het gebied heeft als voordeel dat er geen tijdelijke noodschool nodig is. Het voormalige bedrijfspand van Van de Kolk ligt op een onlogische plek midden tussen huizen in. Deze locatie – in combinatie met de locatie waar nu de huurhuizen van Woningstichting Barneveld staan – kunnen we, samen met Van de Kolk, herontwikkelen tot woningbouw. Het afbreken van de huidige woningen is voor de bewoners ingrijpend. Sommige van hen wonen al lange tijd en naar tevredenheid in hun huurhuis aan de Doctor H.C. Bosstraat. Woningstichting Barneveld gaat deze bewoners begeleiden naar een andere passende woning. Als zij dat willen, kunnen ze later terugkeren in een nieuwe woning die worden gebouwd in Garderen.

Een globale planning ziet er als volgt uit

We verwachten dat de eerste huurhuizen op zijn vroegst halverwege 2024 kunnen worden afgebroken. Op die plek kan het nieuwe schoolgebouw komen. Daarna kan de school verhuizen (2025) en kan het oude schoolgebouw worden afgebroken. Op die oude locatie van de school kunnen dan nieuwe huizen worden gebouwd (2026). Rond die tijd kunnen de overige huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat worden afgebroken. Ook daar kunnen vervolgens nieuwe huizen worden gebouwd (2027).

In de zomer kunnen we hopelijk meer informatie geven over de plannen

We staan aan het begin van een langdurig traject. Er is nog veel onduidelijk over de plannen, omdat we u zo vroeg mogelijk wilden informeren. Ook willen we de bewoners van de huurhuizen betrekken bij de uitwerking van de plannen. Daarom is er nog geen kant-en-klaar plan. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd door ons of door de Woningstichting Barneveld.

Januari 2023