Plaatselijk Belang Garderen: Samen kom je verder!

COA verkent tijdelijke noodopvang in Nieuw-Milligen

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) verkent of er op een terrein van Defensie in Nieuw-Milligen circa 500 asielzoekers opgevangen kunnen worden. Het gaat om een braakliggend terrein aan de Garderensemolenweg/Kampweg, dicht bij de gemeentegrens van Barneveld. Deze noodopvang is bedoeld voor een periode van 1 jaar met een mogelijke verlenging van nogmaals een jaar. Het is nog niet zeker dat de opvang op deze plek echt doorgaat. Daar is deze verkenning voor nodig.

Hoewel het om een verkenning gaat, zal COA tegelijkertijd wel alvast een vergunning aanvragen bij de gemeente Apeldoorn, want het terrein ligt in deze gemeente. Als uit de verkenning komt dat opvang hier mogelijk is, dan is snelheid namelijk nodig. Als de uitkomst is dat opvang op deze plek niet mogelijk is, dan trekt COA de aanvraag weer in.

Het terrein ligt in de gemeente Apeldoorn, maar in de buurt van het dorp Garderen. Daarom kijken de gemeenten Apeldoorn en Barneveld allebei mee met het COA en stellen ook voorwaarden aan een eventuele tijdelijke noodopvang. Deze voorwaarden gaan bijvoorbeeld over veilig verkeer, onderwijs en gebruik van andere voorzieningen.

In eerste instantie was het de bedoeling dat er onderzocht werd of hier 1500 mensen opgevangen konden worden. Dat staat ook in een brief die is verspreid in de omgeving (Nieuw-Milligen en Garderen). Na een gesprek met vertegenwoordigers van Dorpsraad Uddel, Plaatselijk Belang Garderen en de ondernemersvereniging uit beide dorpen, is na overleg tussen beide burgemeesters de conclusie getrokken dat die omvang te veel gevraagd is.

Het mogelijk tijdelijk huisvesten van circa 500 asielzoekers op deze locatie heeft impact op de gemeenschap van Garderen. De gemeente Barneveld zal dan ook aandacht vragen voor de effecten op de omliggende dorpen, zoals Garderen en Uddel.

De gemeente Barneveld realiseert zich dat dit bericht, vragen en/of zorgen bij de bewoners van Garderen kan oproepen. Daarom zal er zou gauw mogelijk meer informatie volgen, als bekend is wat de uitkomst van de verkenning is.

 

17 mei 2024

      Ledenvergadering 18-3-2024

Ik ben heel blij dat er plannen liggen om woningen te bouwen waar jongeren kunnen wonen’’, zegt Van Krevel terugblikkend op de goed bezochte ledenvergadering, waar zo’n 75 mensen op af kwamen. ,,Maar Garderen is klein en moet niet te hard groeien. Lees verder notulen van de ledenvergadering.

Gemeente barneveld
lees verder
oktober 2022

Samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voor een leefbare en vitale omgeving voor de enclave

Garderen – Elspeet- Uddel – Speuld

lees verder

november 2022

Nieuwe informatie gemeente Barneveld over de ontwikkelingen rondom de Prins Bernhardschool in Garderen.

Woningstichting Barneveld heeft ideeën ontwikkeld voor het gebied van de 20 huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat 2 t/m 24 en 9 t/m 23. Op dinsdagavond 17 januari heeft de Woningstichting Barneveld hun ideeën gedeeld met de bewoners van deze huizen.

Nieuwe woningen bouwen aan de Doctor H.C. Bosstraat

De huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De huizen zijn oud (67-77 jaar) en niet energiezuinig. Het comfort en de kwaliteit van de huizen voldoen niet meer. Het kost erg veel geld om de huizen op te knappen. Daarom wil Woningstichting Barneveld de huidige huurhuizen afbreken en er meer nieuwe huizen terugbouwen.

Nieuwe huisvesting Prins Bernhardschool en woningbouw

Het afbreken van de 20 huurhuizen aan de H.C. Bosstraat biedt mogelijkheden voor aanvullende ontwikkelingen in het gebied. Zo is de Prins Bernhardschool dringend toe aan een nieuw gebouw. Nieuwbouw voor de school op een andere plek binnen het gebied heeft als voordeel dat er geen tijdelijke noodschool nodig is. Het voormalige bedrijfspand van Van de Kolk ligt op een onlogische plek midden tussen huizen in. Deze locatie – in combinatie met de locatie waar nu de huurhuizen van Woningstichting Barneveld staan – kunnen we, samen met Van de Kolk, herontwikkelen tot woningbouw. Het afbreken van de huidige woningen is voor de bewoners ingrijpend. Sommige van hen wonen al lange tijd en naar tevredenheid in hun huurhuis aan de Doctor H.C. Bosstraat. Woningstichting Barneveld gaat deze bewoners begeleiden naar een andere passende woning. Als zij dat willen, kunnen ze later terugkeren in een nieuwe woning die worden gebouwd in Garderen.

Een globale planning ziet er als volgt uit

We verwachten dat de eerste huurhuizen op zijn vroegst halverwege 2024 kunnen worden afgebroken. Op die plek kan het nieuwe schoolgebouw komen. Daarna kan de school verhuizen (2025) en kan het oude schoolgebouw worden afgebroken. Op die oude locatie van de school kunnen dan nieuwe huizen worden gebouwd (2026). Rond die tijd kunnen de overige huurhuizen aan de Doctor H.C. Bosstraat worden afgebroken. Ook daar kunnen vervolgens nieuwe huizen worden gebouwd (2027).

In de zomer kunnen we hopelijk meer informatie geven over de plannen

We staan aan het begin van een langdurig traject. Er is nog veel onduidelijk over de plannen, omdat we u zo vroeg mogelijk wilden informeren. Ook willen we de bewoners van de huurhuizen betrekken bij de uitwerking van de plannen. Daarom is er nog geen kant-en-klaar plan. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd door ons of door de Woningstichting Barneveld.

Januari 2023